Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 95-117

A METHOD FOR SELECTING AN EFFECTIVE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO

Bogdan Rębiasz

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Rębiasz. A method for selecting an effective investment project portfolio. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 95-117.

Abstract
W artykule przedstawiono nową metodę wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Problem wyboru portfeli sformułowano w postaci zadania optymalizacji wielokryterialnej. Opracowany algorytm umożliwia poszukiwanie niezdominowanych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Kryteriami wyboru są: maksymalizacja wartości oczekiwanej NPV i minimalizacja semiodchylenia standardowego NPV portfela. Metoda umożliwia wybór portfeli przy uwzględnieniu zależności statystycznych i ekonomicznych pomiędzy przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jest ona dostosowana do przedsiębiorstw o wieloetapowym cyklu produkcji, na przykład przedsiębiorstwa przemysłu metalurgicznego czy chemicznego.

Keywords: programowanie matematyczne, wybór efektywnych portfeli inwestycji, ryzyko, symulacje

Received:     Accepted: