Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 87-94

PRIOR DISTRIBUTIONS FOR BAYES FACTORS AND LATENT CLASS MODEL SELECTION

Robert Kapłon

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: R. Kapłon. Prior distributions for Bayes factors and latent class model selection. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 87-94.

Abstract
Na etapie wyboru liczby segmentów w analizie klas ukrytych kryteria informacyjne są często stosowane. Szczególne miejsce zajmuje tutaj kryterium bayesowskie BIC, które można wyprowadzić – dokonując pewnych uproszczeń – z koncepcji czynnika bayesowskiego. W czynniku tym pojawia się rozkład a priori parametrów, którego nie ma w BIC. Z tego względu w pracy podjęto próbę znalezienia takiego rozkładu a priori, aby skuteczność tak powstałego kryterium była większa niż skuteczność BIC.

Keywords: analiza klas ukrytych, czynnik bayesowski, rozkład a priori, kryterium informacji BIC, wybór modelu

Received:     Accepted: