Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 19-26

METHOD OF DETERMINING THE VALUE OF AN ELECTRICAL ENERGY CONTRACT

Barbara Gładysz

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Gładysz. Method of determining the value of an electrical energy contract. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 19-26.

Abstract
W artykule zaproponowano metodę określania wielkości kontraktów na rynku energii. Do wyznaczania wielkości kontraktów zaproponowano model binarnego programowania liniowego. Jako funkcję kryterium przyjęto minimalizację kosztów zakupu/sprzedaży energii, związanych z błędnym oszacowaniem zapotrzebowania na energię. W podanym przykładzie porównano koszty zakupu/sprzedaży energii w sytuacji, gdy prognoza jest oparta na modelu ekonometrycznym, wyznaczonym klasyczną metodą najmniejszych kwadratów oraz modelu wyznaczonym przedstawioną w artykule techniką. W obu modelach przyjęto ten sam zbiór zmiennych endogenicznych.

Keywords: rynek energii, wielkość kontraktu, koszt, prognoza, programowanie liniowe

Received:     Accepted: