Issue: 2009/Vol.19/No.1, Pages 5-25

THE APPLICATION OF WROCŁAW TAXONOMY IN THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC UNIVERSITIES

Anna Ćwiąkała-Małys

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Ćwiąkała-Małys. The application of Wrocław taxonomy in the comparative analysis of public universities. Operations Research and Decisions 2009: 19(1), 5-25.

Abstract
W artykule zaproponowano wykorzystanie taksonomii wrocławskiej, zwanej też metodą dendrytową, jako narzędzia stosowanego w analizie porównawczej jednostek non-profit. Badanie zostało przeprowadzone w ujęciu przestrzenno-czasowym i dotyczyło 59 uczelni publicznych (uczelnie podległe MEN) o charakterze akademickim, których działanie obejmuje lata 2001–2006. Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej do wstępnej oceny stanu struktury kosztów publicznych uczelni wyższych stanowi, według autora, narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez decydentów zewnętrznych i wewnętrznych w procesie tworzenia szczegółowej strategii efektywnego wykorzystania środka publicznego. Wybór obiektów wzorcowych, w kolejnych latach 2001–2006 powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia dalszej, ale tym razem szczegółowej analizy przyczynowo-skutkowej ich struktury kosztów.

Keywords: publiczne uczelnie akademickie, taksonomia wrocławska, struktura kosztów, obiekty wzorcowe

Received:     Accepted: