Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 133-145

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN INDEXES ON POLISH AND AMERICAN STOCK EXCHANGE

Grzegorz Przekota

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: G. Przekota. Analysis of the relationships between indexes on Polish and American Stock Exchange. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 133-145.

Abstract
W artykule skonstruowano dwa modele ukazujące wpływ sytuacji na giełdzie amerykańskiej na sytuację na giełdzie polskiej. Do modelowania zależności użyto mechanizmu korekty błędem, szacowanego za pomocą procedury Englea–Grangera. Modele pozwalają na określenie dwóch zależności: długo- i krótkookresowej. Takie ujęcie problemu pozwoliło określić szybkość, z jaką rynek reaguje na odchylenia od długookresowej zależności oraz szybkość, z jaką przenoszone są bieżące informacje.

Keywords: rynek kapitałowy, indeksy giełdowe, stacjonarność, kointegracja, model ECM

Received:     Accepted: