Issue: 2007/Vol.17/No.2, Pages 15-34

THE ANALYSIS OF THE SHORT-TERM POWER SYSTEM LOAD FORECASTING MODEL BASED ON THE FUZZY CLUSTERING

Grzegorz Dudek

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: G. Dudek. The analysis of the short-term power system load forecasting model based on the fuzzy clustering. Operations Research and Decisions 2007: 17(2), 15-34.

Abstract
Zaprezentowano model krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych, oparty na rozmytej klasteryzacji. Opisano klasę modeli prognostycznych, opartych na podobieństwie obrazów sekwencji szeregów czasowych. Poddano analizie różne funkcje przynależności, defuzyfikacji i odległości pomiędzy obrazami w modelu rozmytym. Zbadano empirycznie wrażliwość modelu na zmianę wartości parametru, jego odporność na zaszumione i brakujące dane oraz działanie przy różnych definicjach zbiorów referencyjnych.

Keywords: prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów elektroenergetycznych, klasteryzacja rozmyta, modele prognostyczne oparte na podobieństwie

Received:     Accepted: