Issue: 2005/Vol.15/No.1, Pages 85-95

REAL OPTION VALUATION METHODS – BLACK–SCHOLES MODELS

Zofia Wilimowska, Małgorzata Łukaniuk

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: Z. Wilimowska, M. Łukaniuk. Real option valuation methods – Black–Scholes models. Operations Research and Decisions 2005: 15(1), 85-95.

Abstract
W artykule omówiono modele wyceny opcji finansowych i opcji rzeczowych. Zwrócono uwagę na analogie i różnice w tych opcjach. Miarą zmienności ceny akcji w modelu Blacka–Scholesa jest odchylenie standardowe stopy zwrotu z akcji, mierzone w skali jednego roku. Model Blacka–Scholesa zakłada, że zmienność jest stała w czasie. W artykule zwrócono uwagę, że zmienność cen akcji spółek notowanych na WGPW znacznie zmienia się w czasie, dlatego wyceniając opcje rzeczowe w procesie wyceny wartości spółki, należy brać pod uwagę dane z krótkich okresów czasowych, np. ceny zamknięcia dla danych dziennych z ostatnich 90–180 dni, aby zachować założenia modelu. Przedstawiono również modele oparte na modelu Blacka–Scholesa, odchodzące od pewnych założeń przyjmowanych w tym modelu – uogólnienia modelu Blacka–Scholesa.

Keywords: opcje rzeczowe, model dwumianowy, wartość spółki

Received:     Accepted: