Issue: 2004/Vol.14/No.3-4, Pages 5-18

A PROCEDURE OF CHOICE OF SHARES PORTFOLIO WHICH IS TO PROVIDE SUPERVISION OF UNSYSTEMATIC RISK

Tomasz Brzęczek

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: T. Brzęczek. A procedure of choice of shares portfolio which is to provide supervision of unsystematic risk. Operations Research and Decisions 2004: 14(3-4), 5-18.

Abstract
Przedstawiono procedurę wyboru portfela akcji zapewniającą kontrolę ryzyka specyficznego. Proponowana procedura jest oparta na modelu rynkowym. Weryfikacja empiryczna procedury dowodzi, że pozwalała ona zdywersyfikować portfel i jednocześnie uzyskać wysoką efektywność rzeczywistą tego portfela w latach 2000–2003. Efektywność rzeczywista uzyskanych portfeli była znacznie wyższa niż dla portfela całego rynku i była ustalana na podstawie miernika Sharpe’a i miernika Treynora dla stóp zwrotu realizowanych po dokonaniu wyboru portfela. Charakterystyki portfeli konstruowanych na bazie prezentowanej procedury, a szczególnie liczba akcji dobieranych do portfela, sprawiają, że procedurę t ę mogliby stosować inwestorzy finansowi, w tym również duże fundusze inwestycyjne.

Keywords: miernik Sharpe’a, miernik Treynora, model rynkowy, ryzyko systematyczne

Received:     Accepted: