Issue: 2004/Vol.14/No.2, Pages 37-50

APPROXIMATION OF PLANE POINT FINITE SYSTEM BY A FIGURE BEING THE SUM OF POINT AND STRAIGHT LINE

Agata Korczak

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Korczak. Approximation of plane point finite system by a figure being the sum of point and straight line. Operations Research and Decisions 2004: 14(2), 37-50.

Abstract
Przedstawiono nową metodę aproksymacji skończonego układu punktów płaszczyzny, zawierającego punkty „odstające” od układu. Dotychczas proponowane metody eliminowały te punkty, a pozostały układ aproksymowały prostą. W opisanej metodzie nie odrzuca się żadnego punktu. Jako krzywą aproksymującą przyjęto figurę b ędącą sumą punktu i prostej i wyznaczono jej parametry. Otrzymana w ten sposób prosta – nazwana odporną prostą regresji – jest uniezależniona od „odstających” punktów, które opisuje wyznaczony punkt. Metodę zilustrowano przykładami.

Keywords: aproksymacja, krzywa regresji, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, odporność krzywej regresji, iteracja

Received:     Accepted: